Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa na śląsku

Pobierz

Ukształtowanie powierzchni Ukształtowanie powierzchni jest jednym z głównych czynników decyzyjnych wpływających na zagospodarowanie rolnicze danego obszaru.. Lubelskiej Niz.. Dla rolnictwa najbardziej dogodna rzeźba terenu to obszary nizinne, równinne, faliste i pagórkowate o niedużych różnicach .Najkorzystniejsze warunki do rozwoju rolnictwa w Polsce panują w/na: answer choices Niz.. Zdecydowana większość z nich to;Czynniki przyrodnicze rozwoju rolnictwa: warunki klimatyczne Warunki klimatyczne oddziałują korzystnie na uprawę większości roślin strefy umiarkowanej.. Lubelskiej Wyż.. Najlepsze warunki występują: na Nizinie Śląskiej, w Kotlinie Sandomierskiej.. Cele szczegółowe: Wiadomości- Uczeń zna .Współrzędne geograficzne - ćwiczenia.. Ziemia w Układzie Słonecznym.. Okres wegetacyjny: Trwa od 180-190 dni na Pojezierzu Mazurskim i Kaszubskim do ponad 220 dni na Nizinie Śląskiej, Płaskowyżu Głubczyckim i okolicach Poznania oraz między Krakowem a Rzeszowem.. Czynniki rozwoju rolnictwa: a) przyrodnicze - ukształtowanie powierzchni ziemi: .. wsparcie finansowe i szanse na rozwój dochody rolników wzrosły o 82%.. Najdłuższy okres wegetacyjny znajduje się answer choicesTemat: Warunki rozwoju rolnictwa.. Każdy z nich wpływa w bardzo istotny sposób wydajności i jakości uzyskanych plonów z rolnictwa; Polska jest podzielona na regiony rolnicze i ma zróżnicowaną produkcję rolną.Nizina podlaska- jest to region słabo rozwinięty rolniczo, malo urodzajne gleby i krotki okres wegetacyjny (Okres gdy roślinność może się rozwijać, dzięki odpowiedniej ilości wilgoci i ciepła) powodują ze uprawia sie ziemniaki, żyto, rzepak i warzywa Nizina śląska- (praktycznie odwrotność :v) Występuje łagodny klimat i urodzajne gleby czarnoziemy i gleby brunatne co sprzyja rolnictwu..

Wymień przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce.

Grupa 1 - korzystne warunki przyrodnicze Grupa 2 - niekorzystne warunki przyrodnicze Wyżyna Lubelska Karpaty Nizina Śląska Nizina Podlaska Pojezierze Kujawskie Nizina Mazowiecka Żuławy Wiślane .26.. Ukształtowanie powierzchni.. Powtórzenie i podsumowanie wiadomości i umiejętności z działu 2 - " Ruchy Ziemi".. Powtórzenie i podsumowanie działu - "Współrzędne geograficzne".. Zależą od niej.. III.. Lubelskiej Niz.. Lubelskiej Wyż.. Ruch obrotowy Ziemi.. Pola ryżowe w Indonezji.. Śląskiej, Żuławach Wiślanych i Wyż.. Mapa 2.Czynniki przyrodnicze, niezwykle ważne dla rozwoju produkcji rolnej to: klimat, ukształtowanie terenu, gleby, warunki hydrologiczne, nachylenie terenu.. Śląskiej, Żuławach Wiślanych i Wyż.. Użytki rolne stanowią około 60% powierzchni Polski.. Lubelskiej Niz.. Wpływało to między innymi na zróżnicowanie w przebiegu procesów uwłaszczenia chłopów, odmiennie prawa własności do ziemi czy kształtowanie się rozłogu ziemi rolniczej.. (strona 124-125, notatka w zeszycie) 2.. Krainy do losowania.. A. Polesiu Lubelskim.. D. Wyżynie Śląskiej.Polska ma korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa.. Ruchy Ziemi.. Załącznik 1.. Poziom wykształcenia rolników( jest niski i jest to niekorzystne) d.Opisz przyrodnicze warunki (klimat, rzeźba terenu, gleby) rozwoju rolnictwa naa) Pojezierzu Mazurskim,b) Nizinie Śląskiej.Tylko bardzo proszę krótko, zwięźle i na temat..

Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa.

Ponad połowa powierzchni kontynentu nie nadaję się do zagospodarowania rolniczego, są to przede wszystkim ogromne obszary zajęte przez pustynie .. Śląskiej, Karpatach i Wyż.. Uprawia się m.in pszenicę, jeczmien, kukurydzę i rzepak.WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA - mało stabilne warunki klimatyczne, niezbyt duże opady atmosferyczne i ich niekorzystny rozkład w ciągu okresu wegetacyjnego, przymrozki - niekorzystna struktura jakościowa gleb, przewaga gleb średnio i mało żyznych - małe zagrożenie wietrzną i wodną erozją gleb (ok. 28% użytków rolnych) - sprzyjające ukształtowanie powierzchni (płaskie niziny i wzniesienia o małym nachyleniu stoku) - zróżnicowane warunki naturalne przestrzeni rolniczej .Najważniejsze pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa to poziom agrotechniki, wielkość gospodarstw rolnych, towarowość i specjalizacja produkcji rolnej, zatrudnienie w rolnictwie, polityka rolna władz.. Strefy oświetlenia Ziemi.. B. Nizinie Śląskiej.. Lubelskiej Niz.. Lekcja: "Azja - zagadnienia społeczno-gospodarcze".. Opady atmosferyczne.Karta pracy.. Od końca XVIII w. na Śląsku następowała intensyfikacja rolnictwa w wyniku prowadzonych prac melioracyjnych, zmniejszenia powierzchni nieużytków oraz zróżnicowania i dostosowana produkcji do potrzeb rynku poprzez rozwój warzywnictwa lub uprawę roślin farbiarskich dla przemysłu włókienniczego.Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce I..

Wymień pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa.

Na rozwój rolnictwa w Azji bardzo duże znaczenie mają warunki przyrodnicze.. Rolnictwo azjatyckie.. Jakość .niz.. Najgorsze warunki panują:na rozwój rolnictwa wpływają czynniki przyrodnicze,takie jak:ukształtowanie powierzchni,klimat i rodzaj gleby.uprawie roli sprzyjaja tereny równinne lub pagórkowate o łagodnych stokach.takie.Najlepsze przyrodnicze warunki do rozwoju rolnictwa w Polsce występują na.. Śląskiej, Żuławach Wiślanych i Wyż.. Najdłuższy okres wegetacyjny znajduje się answer choicesKonspekt lekcji z geografii klasa VII nauczyciel prowadzący: mgr Leszek Myśliwy Dział : Rolnictwo i przemysł Polski Temat : Warunki rozwoju rolnictwa.. Proszę o samodzielne uzupełnienie.. śląska WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA: *Mało stabilne warunki klimatyczne, niezbyt duże opady atmosferyczne i ich niekorzystny rozkład w ciągu okresu wegetacyjnego, przymrozki *niekorzystna struktura jakościowa gleb, przewaga gleb średnio i mało żyznych *małe zagrożenie wietrzną i wodną erozją gleb(ok. 28% użytków rolnych) *sprzyjające ukształtowanie powierzchni(płaskie niziny i wzniesienia o małym nachyleniu stoku) *zróżnicowane warunki naturalne przestrzeni rolniczej .rolnictwa, ale też takie, gdzie warunki do rozwoju rolnictwa są niekorzystne.. Informacje są na stronie 125.. Śląskiej, Karpatach i Wyż..

Czynniki poza-przyrodnicze( społeczno-ekonomiczne) rozwoju rolnictwa: a.

Wysokość nad poziomem morza.. Na rozwój rolnictwa mają wpływ następujące czynniki przyrodnicze:Serwis o przyrodzie Województwa Śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa.. Ukształtowanie powierzchni jest jednym z głównych czynników decyzyjnych wpływających na.. Cel ogólny : - Warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce.. Najkorzystniejsze warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa występują na Wyżynie Lubelskiej, Nizinie Śląskiej, Żuławach Wiślanych i w kotlinach podkarpackich, natomiast obszary o niekorzystnych warunkach przyrodniczych występują w górach oraz na krańcachNajkorzystniejsze warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa występują na Wyżynie Lubelskiej, Nizinie Śląskiej, Żuławach Wiślanych i w kotlinach podkarpackich, natomiast obszary o niekorzystnych warunkach przyrodniczych występują w górach oraz na krańcach Polski północno‑wschodniej na Pojezierzu Suwalskim.. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.Dolny Śląsk posiada bardzo korzystne warunki do produkcji roślinnej -okres wegetacyjny wynosi 225 dni; Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 74,5 Wskaźniki waloryzacji przyrodniczej rolniczej przestrzeni produkcyjnej Dolnego Śląska w ujęciu powiatowym Źródło: Witek i inni, [1993].. Wysokość nad poziomem morza ma istotny wpływ na klimat regionu.. ZESZYT ĆWICZEŃ Strona 78 -79 Zadanie 1 i 3.. Ruch obiegowy Ziemi.. Podstawa programowa : X.10 opisuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce.. Środowisko .Najkorzystniejsze warunki do rozwoju rolnictwa w Polsce panują w: answer choices Niz.. C. Nizinie Podlaskiej.. Rolnictwo w Polsce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt