W soczewce rozpraszającej otrzymujemy obraz

Pobierz

Wartość ogniskowej f oraz odległość obrazu y podano w treści zadania.Wiemy, że obraz przedmiotu jest obrazem pozornym (znajduje się po tej samej stronie soczewki co przedmiot), dlatego odległość y musi .Zdarza się jednak, że promienie załamane są rozbieżne.. Wykonaj w zeszycie przedmiotowym trzy wybrane konstrukcje obrazu (w zależności od różnych odległości przedmiotu od soczewki) otrzymanego w soczewce dwuwypukłej (skupiającej) Zadanie 2.Dla soczewek słuszne jest równanie w postaci: 1 / f = 1 / x + 1 / y W tym wzorze odległość przedmiotu od soczewki x jest zawsze dodatnia, natomiast ogniskowa f jest dodatnia dla soczewki skupiającej i ujemna dla soczewki rozpraszającej.. W przypadku gdy promienie załamane są w stosunku do siebie równoległe, obraz w ogóle nie powstanie.. Położenie przedmiotu: 01 Odległość obrazu: - y<0.. Oznaczając jak poprzednio odległość przedmiotu od obrazu przez d, a odległość między obu położeniami soczewki (dla przypadków otrzymania obrazu powiększonego i pomniejszonego) przez c, spełnione są warunki i .. w jaki sposób powstaje obraz w soczewce skupiającej (dwuwypukłej) dla x=2fx- odległość przedmiotu od soczewkif- ogniskowaRysowanie obrazu w soczewce skupiającej..

W soczewce rozpraszającej .

Wiązka promieni równolegle padających na soczewkę po jej opuszczeniu jest rozbieżna.W przypadku soczewki rozpraszającej cechy obrazu zawsze są identyczne bez względu na odległość przedmiotu od soczewki (naturalnie wartość np. pomniejszenia ulega zmianie wraz ze zmianą odległości, jednak cechą obrazu zawsze będzie to, że jest pomniejszony; p<1)Równanie soczewki.. W przypadku soczewki rozpraszającej konstrukcja obrazu wygląda inaczej w porównaniu z soczewkami skupiającymi.. Obiekt wejściowy, spełniający warunek punktu 2 jest geometrycznie podobny do swojego obrazu co oznacza, że powiększenie jest stałe dla ustalonej pary płaszczyzn obiektowej i obrazowej.. Promień załamuje się zgodnie z prawem załamania.. x - odległość przedmiotu od soczewki y - odległość obrazu od soczewki f - ogniskowa soczewki.. Soczewka jest bryłą symetryczną i można wyróżnić prostą określającą tę symetrię.Rysowanie obrazu w soczewce rozpraszającej.. W celu przeprowadzenia konstrukcji obrazu w soczewce rozpraszającej (tak samo jak w skupiającej) wystarczą dwa promienie: promień padający równolegle do osi optycznej - po przejściu przez soczewkę biegnie tak, że jego przedłużenie przechodzi przez ognisko pozorne;Widzimy zatem, że w soczewce rozpraszającej rozbiegające się promienie nie mogą się przeciąć i dać obrazu podobnego do otrzymanego w przypadku soczewki skupiającej..

Ogniskową soczewki rozpraszającej przyjmujemy za ujemną.

Gdy odległość jest większa od dwóch ogniskowych (x > 2f) powstaje obraz rzeczywisty, obrócony, pomniejszony.. Soczewka jest ograniczona dwiema powierzchniami.. Dlatego też rysujemy, po drugiej stronie soczewki załamanie się odcinka, tak aby jego przedłużenie przechodziło przez ognisko soczewki .Zauważ, że obraz otrzymywany w soczewkach rozpraszających (nie zależnie od odległości przedmiotu od soczewki) zawsze jest pozorny, prosty, pomniejszony.. Przy czym stosujemy regułę znakową: dla obrazu pozornego y < 0; dla soczewki rozpraszającej f < 0; Zatem dla soczewki rozpraszającej otrzymujemy wzór:Soczewki są elementami układów przetwarzających światło.. Promień załamuje się zgodnie z prawem załamania.. Przecinają się w nich przedłużenia promieni załamanych w soczewce, które przed przejściem przez soczewkę biegły równolegle.. Rysujemy odcinek równoległy do osi głównej, łączący punkt, którego tworzymy obraz (a), oraz powierzchnię soczewki.. 9.Soczewka rozpraszająca ma dwa ogniska pozorne.. Z kolei odległość obrazu od soczewki y jest dodatnia, gdy obraz jest rzeczywisty (powstaje po ..

Cały obrazSoczewka rozpraszająca ma dwa ogniska pozorne.

Zadanie 1.. Przyrządy, w których otrzymujemy obrazy rzeczywiste: Okoniezmieniona, przy czym w pierwszym przypadku otrzymujemy obraz powiększony, a w drugim zaś pomniejszony (rys. 1).. A jednak za pomocą soczewki rozpraszającej można otrzymywać obrazy - obrazy urojone.W przypadku soczewki rozpraszającej otrzymuje się zawsze obraz pozorny, prosty, pomniejszony!Jak powstaje obraz przy użyciu soczewki rozpraszającej?. Soczewka cienka ma dwa położone symetrycznie po obu jej stronach .. środka optycznego soczewki, otrzymujemy obraz rozmy-ty w formie nakładających się na siebie plamek o stop-niowo zwiększającej się średnicy (Rys. 11).. około 2 godziny temu.. W soczewkach rozpraszających zawsze powstaje obraz pozorny, prosty i pomniejszony.wówczas obraz powstaje również w płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznej.. Rys. 5 - Zasady konstruowania obrazu w przypadku soczewki cienkiej.W tym punkcie skupimy się na przedstawieniu konstrukcji i cech obrazu otrzymanego a pomocą soczewki skupiającej.. Można też wykazać, że światło wybiegające z ogniska, po przejściu przez soczewkę, biegnie równoege do osi optycznej.. Przez soczewki światło przechodzi i załamuje się w nich..

Jeśli ich przedłużenia przecinają się, powstaje obraz pozorny.

Przynajmniej jedna z nich jest zakrzywiona, to znaczy jest wycinkiem sfery, powierzchni walcowej lub powstałej w wyniku .$$ rac{1}{x} + rac{1}{y} = rac{1}{f}$$ gdzie: x - odległość przedmiotu od środka soczewki, y - odległość obrazu od środka soczewki, f - ogniskowa soczewki.. Gdy przedmiot ustawimy w odległości równej dwum ogniskowym (x = 2f) powstanie obraz rzeczywisty, odwrócony o takim samym rozmiarze jak przedmiot.1 Berek Joselewicz - zorganizował pułk żydowski w powstaniu kościuszkowskim, a w armii Księstwa Warszawskiego był oficerem 5 Pułku Ułanów; zginął w potyczce z Austriakami pod Kockiem w 1809 r. Źródło: A. Paczkowski, Cenzura, [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski, pod red. zespołową, Kraków 2014, s. 123-124.Cechy obrazu otrzymanego za pomocą soczewki rozpraszającej: obraz jest zawsze pomniejszony - mniej lub bardziej w zależności od odległości przedmiotu od soczewki; zawsze pozorny; zawsze prosty, czyli nieodwrócony; odległość obrazu od soczewki zawsze w odległości: -f < y < 0.. - W s - Pytania i odpowiedzi - Fizyka .. Położenie przedmiotu: x=f Cechy .Wszystko zależy od odległości przedmiotu od soczewki.. Dlatego też rysujemy po drugiej stronie soczewki załamanie się odcinka, tak aby przechodziło ono przez ogniskową .na, przy czym w pierwszym przypadku otrzymujemy obraz powiększony, a w drugim zaś - po-mniejszony (rys. 29.3).. Ognisko pozorne W przypadku soczewki rozpraszającej konstrukcja obrazu wygląda nieco inaczej.. Rozwiązanie H n y r ry y h= 1 n y r rh H =Soczewka - proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny).. Napisz i uzupełnij równanie reakcji otrzymywania tlenku wapnia .. Rysujemy odcinek równoległy do osi głównej, łączący punkt, którego tworzymy obraz (a), oraz powierzchnię soczewki.. Zdolność .2 soczewki, znajduje się w tej samej odegłości od soczewki (nawet jeżei soczewka nie jest symetryczna).. Ogniskową soczewki rozpraszającej przyjmujemy za ujemną.. Przecinają się w nich przedłużenia promieni załamanych w soczewce, które przed przejściem przez soczewkę biegły równolegle.. Wytwarzają — podobnie jak zwierciadła — obrazy powiększone lub zmniejszone, rzeczywiste lub pozorne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt