Przedstawienie dorobek zawodowy nauczyciela stażysty

Pobierz

Przepisy prawa oświatowego nie zawierają jednak jakichkolwiek wskazówek dla .zawodowego nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza rozmowę.. Małgorzata Dąbrowska.. Opiekunem nauczyciela stażysty może być również nauczyciel kontraktowy, a nauczyciela kontraktowego - nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.Sprawozdanie.. z dnia 26 lipca 2018r.. Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się: 1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczycielaŚwinoujście.. Beata Gołębiowska.. nauczyciela stażysty i kontraktowego) - § 5 rozporządzenia.Awans zawodowy nauczycieli Dokumentacja załączonado wniosku nauczyciela stażysty: Do wniosku o podjęciepostępowaniaegzaminacyjnego dołączasię: • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczoneprzez dyrektora szkołyza zgodnośćz oryginałem; • zaświadczeniedyrektora szkołyo:nauczyciela za okres stażu (dot.. Małgorzata Kornaś.. Bielsko-Biała.. Prezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel mianowany.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.Podsumowanie okresu stażu nauczyciela następuje w ocenie dorobku zawodowego.. 3 Karty Nauczyciela).- Przedstawienie dyrektorowi projektu oceny dorobku zawodowego Bez określenia terminu opiekun stażu 6..

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

Będzie ono wynosiło: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 140 proc., nauczyciela mianowanego - 181 proc., nauczyciela dyplomowanego - 219 proc. kwoty bazowej.ZNP zwrócił się do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o pilne przedstawienie harmonogramu dalszych prac zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.. Janusza Korczaka w Mławie.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.. Warszawa.. Magdalena Mościńska-Ciejpa.Pezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną - jako wypowiedź ustna.. Dziewięciomiesięczny staż rozpoczęłam 01.09.2013 roku na stanowisku nauczyciela matematyki, informatyki oraz zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu..

nauczyciela stażysty i kontraktowego) - § 5 rozporządzenia.

"MEiN proponuje też wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.. Jednocześnie informujemy o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na dokumenty poprzez: Autoprezentacja dorobku zawodowego na nauczyciela mianowanego.. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn.. Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego za okres stażu - nauczyciel wf. Anna Nowak.Znaczący dorobek zawodowy.. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela wspomagającego.. Prezentacja dorobku zawodowego za okres stażu.. karta z notatką graficzną 1.. Opiekunem może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany.. PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: przedstawienie podstaw prawnych awansu nauczyciela stażysty na kontraktowego; omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego; dokumentowanie awansu zawodowego .Dla przypomnienia zapis z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) określający powinności nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego:W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust..

Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego.

Dz. U. z 2018r poz.1574.. Jednocześnie kontynuuję pracę w Gimnazjum w Mnichu, gdzie jestem zatrudniona od września 2011 roku na stanowisku .. Przepis ten zawarty jest w Karcie Nauczyciela, w artykule 9c, ust.3.. Przedstawienie dyrektorowi sprawozdana z realizacji planu rozwoju 30 dni od daty zakończenia stażu /jednak należy przedstawić go wcześniej aby dyrektor mógł dokonać oceny dorobku zawodowego i zwrócić się do Rady Rodziców z wnioskiem o opinię oceny dorobku zawodowego stażysta/ kontraktowy 7.W terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela - opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (dot.. Prezentacja wizytówki nauczyciela, poniżej szablon: Przykład wypełnionego szablonu: karta z notatką graficzną 2Projekt dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.. Dorota Bukowska.. Gliwice.. Numer formy: 154.. Prezentacja została przygotowana na platformie .. Rozporządzenie MEN .. Dorobek zawodowy nauczyciela Dorobek zawodowy nauczyciela to: • trwałe, potwierdzone i pozytywnie oceniane rezultaty jego pracy widoczne w rozwoju i sukcesach jego wychowanków oraz w odniesieniu do rozwoju szkoły, w której pracuje, • wzbogacenie przez niego metod, organizacji i warsztatu pracy własnej i innych nauczycieli.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o nadanie stopnie nauczyciela kontraktowego..

Anna Kowalska, SP w KoszalinieWzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty,kontraktowego, mianowanego.

Koszalin.. Miejsce realizacji: online.. Podczas rozmowy nauczyciel: 1) prezentuje dorobek zawodowy; 2) prezentuje swojąwiedzęi umiejętności; 3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagańniezbędnychdo uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - dokumentacja stażysty do komisji egzaminacyjnej § 9.. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela - rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię.. zatrudnionej na stanowisku nauczyciela, która odbyła staż wymagany do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie od 01.09.2014r.. Swój plan rozwoju zawodowego stażysta ma obowiązek przedstawić dyrektorowi do zatwierdzenia.. Pyta też o październikowe deklaracje ministra o spotkaniu wszystkich trzech central związkowych z premierem.Nauczyciel stażysta może sam zaproponować osobę, która miałaby pełnić funkcję jego opiekuna stażu.. Ewelina Wieteska.. Dyrektor dokonuje jej w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji stażu zawodowego, uwzględniając stopień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. Nie przedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowaniaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Awans anglisty (w tym WDŻ, WOS) na nauczyciela mianowanego (2021-08-25) Dotyczy awansu nauczyciela na stopień "mianowanego" z zakresu j. angielskiego, WOSu i WDŻu.Cena: 80.00 zł.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. PREZENTACJA - powinna być przygotowana - czyli odnosić się do tematu, określać cel, być logiczna, mieć przejrzysty układ przyciągać uwagę.Po zakończeniu stażu nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.. Dyrektor nie może zwrócić nauczycielowi sprawozdania w celu np.-brać udział w dostępnych wewnątrzszkolnych zajęciach, mających za zadanie doskonalenie zawodowe nauczycieli.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. Sułkowice.. Możliwość uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego z mocy prawa, z dniem nawiązania stosunku pracy, istnieje również w stosunku do osób, które nie są nauczycielami akademickimi, ale posiadają co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy (art. 9a ust.. do 31.05.2015r., w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im.. Jednak pamiętajcie, że jeśli korzystacie z bezpłatnej wersji, nie będzie możliwości pobrania prezentacji i trzeba będzie ją odtwarzać z urządzenia podłączonego do internetu.Sądzę, że bez problemu poradzisz sobie ze stworzeniem szablonów do prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (ale w kursie znajdziesz wiele konkretnych przykładów).. Termin realizacji: 02.12.2021..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt