Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Pobierz

Projekt oceny dorobku zawodowego.oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu kom.. Przedstawiam Państwu materiały, które można wykorzystać do napisania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. Jednocześnie informuję, iż podtrzymuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.. Działając na podstawie art. 9c ust.6, 8 i 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997 roku z późniejszymi zmianami) ustalam Pani/Panu pozytywną ocenę dorobku zawodowego.Komunikat dotyczący odwołania od oceny dorobku zawodowego nauczyciela Zgodnie z art. 9c ust 5 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 2215) od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.. Zrezygnowano z oceny okresowej i przywrócono ocenę dorobku zawodowego dla stażystów.. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) · obowiązuje ocena dorobku zawodowegonauczyciela za okres stażu.. Przepisy przejściowe przewidują dwa wyjątki od tej zasady .. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego..

Podpis nauczyciela.

W załączeniu: 1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców,Czytamy: 6. nr 3 14 dni od dnia doręczenia oceny dyrektora dyrektor powiadamia na piśmie nauczyciela, co najmniej miesiąc przed dokonaniem oceny (chyba, że z wnioskiem występuje sam nauczyciel) kom.. Jak wynika z przytoczonych przepisów prawnych ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna, musi być sporządzona na piśmie i .Podsumowanie okresu stażu nauczyciela następuje w ocenie dorobku zawodowego.. Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2011 r.Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie Karty Nauczyciela przewiduje ważne zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli.. Dyrektor dokonuje jej w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji stażu zawodowego, uwzględniając stopień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. Zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu (18/18 godzin tygodniowo) 5. nauczyciela stażysty ..

Awans zawodowy Ocena dorobku zawodowego.

Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: nauczyciel (przedmiot) 3.. Po 1 września 2018 ocenę dorobku zawodowego za okres stażu na kolejny stopień awansu zawodowego otrzymają: Nauczyciele, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed 1 września 2018 r., ale do .Zwracam się z prośbą o wydanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. · ocena ta może być pozytywna lub negatywna.OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO 1.. Poprzednia ocena mojej pracy zawodowej/ocena dorobku zawodowego została dokonana wW zamyśle ustawodawcy ocena dorobku zawodowego nauczyciela winna być, dla komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej cennym źródłem wiedzy zarówno o samym nauczycielu, jak i działaniami podejmowanymi przez niego w związku z powinnościami, o których stanowią przepisy §§ 6, 7, 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).Aby złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciel musi otrzymać pozytywną ocenę dorobku zawodowego.. Do podania dołączam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Akt prawny wprowadzający zmiany: Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw..

Imię i nazwisko nauczyciela: xxxx 2.

17166 17165 17161 17159.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowegoPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.. Mimo zapowiedzi nie zrezygnowano jednak z czterostopniowej skali oceny.. …………………., dnia…………….. 01.09.2010 do 31.05.2013 r. Ocena dorobku zawodowego została sporządzona w oparciu o projekt oceny dorobku zawodowego, opracowanego przez panią Magdalenę Pałkę - opiekuna stazu, analizując realizacje planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego i sprawozdania z jego wykonania, przyjętego 03.06.2013 r.negatywnej oceny dorobku zawodowego.. Z poważaniem.. Proponuję dla Pana(i) .ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor sporządza po zapoznaniu się z projektem oceny wystawionym przez opiekuna stażu oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców, nauczyciel stażysta musi złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.Ocena dorobku zawodowego powinna zawierać pieczęć szkoły lub placówki, datę sporządzenia oceny, podstawę prawną, dane dotyczące nauczyciela (nazwisko i imię, okres odbywania stażu, realizowany wymiar godzin w okresie odbywania stażu, nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć), ocenę (pozytywną lub negatywną .od 1 września 2019 roku..

nr 2Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu.

W prezentacji zawarłam podstawowe przepisy związane z dokonaniem oceny dorobku, przykładowe pismo do rady rodziców oraz opinię rady o pracy nauczyciela.. Dyrektor nie może zwrócić nauczycielowi sprawozdania w celu np.Ocena dorobku zawodowego w czasie biegu terminu na dokonanie oceny pracy nauczyciela Oceny pracy nauczyciela można dokonać najwcześniej po roku od dnia dokonania oceny dorobku zawodowego.. •Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.. Starającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni.. Sprawdź, czy ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest dokonywana na podstawie samego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego czy konieczny jest wniosek nauczyciela.Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.. Zatrudnionego w wymiarze .. godzin tygodniowo.. 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna.. Znajdziecie tutaj .Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna.. Sprawdź, co zrobić jeżeli termin na dokonanie oceny dorobku zawodowego i oceny pracy nauczyciela nachodzą na siebie.Pismo do rady rodziców w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyrektor szkoły:.. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela,od.. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust.. Sprawdź, co zmieni się 1 września 2019 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) uprzejmie proszę o dokonanie oceny mojej pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt