Proces integracji europejskiej referat

Pobierz

Dodatkowo zaś zwracano uwagę na takie aspekty jak powojenna odbudowa gospodarcza państw europejskich oraz dążenie do r wnowagi gospodarczej pomiędzy USA a państwami Europy.W ramach procedury zasad odnośnie uchwalania decyzji w UE istnieje ponad 20 różnych typów postępowania decyzyjnego.. Głównym celem Francji, będącej od ponad dwudziestu lat liderem jednoczenia Europy, była zawsze służba pokojowi.Proces integracji Europy swój początek miał 18 kwietnia 1951 roku w Paryżu, kiedy to przedstawiciele takich państw jak: Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy i Włochy podpisali traktat założycielski Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.W kwestii oddziaływania procesu integracji ze strukturami organizacji o zasięgu ogólnoeuropejskim na pojedyncze kultury narodowe podzielam zdanie Jana Pawła II, który powiedział, że: "Globalizacja, a tym samym integracja europejska sama z siebie nie jest ani dobra, ani zła.Myśl o powstaniu jednej wspólnej Europy wyrażał też Otton III - jak pamiętamy, istotną rolę w tym dziele miał odegrać Bolesław Chrobry.. Cztery z nich maja znaczenie podstawowe.. Dlatego w Polsce rozwo´j regionalnyWięcej integracji Europejskiej, więcej praw dla homoseksualistów, .. JAkie państwa zainicjowały proces integracji europejskiej tworząc w 1957 roklu Europejską Współnotę Gospodarczą(EWG) ..

Fenomen "kompleksowej współzależności integracyjnej" wskazuje na to, żeProces integracji wykracza poza ściśle określone ramy geograficzne Europy [14].

Jedną z najważniejszych organizacji międzynarodowych była Liga Narodów, powołana w styczniu 1919 roku na paryskiej konferencji pokojowej.Zadanie: napisz referat na temat polska unia europejska Rozwiązanie: polska w unii europejskiej polska jest członkiem unii europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw .. Polski do Unii Europejskiej.. W określeniu europejskości Unii naczelną rolę odgrywają czynniki historyczne i kulturowe oraz wspólna tożsamość i identyfikacja z wartościami demokratycznymi [15] .. Stanowiła forum, na którym spotykali się politycy 16 paostw europejskich.Integracja w obszarze gospodarczym i politycznym wśród krajów członkowskich oznaczy, iż owe państwa podejmują wspólnie decyzje w różnych kwestiach.. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i .Gł wną ideą procesu integracji było trwałe włączenie Niemiec w proces tworzenia stabilnego ładu pokojowego, tak by skutecznie zapobiegać niemieckiemu ekspansjonizmowi.. Kraje te zostały zmuszone do obrony swych interesów poprzez integrowanie się.. Wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny dla utrzymania pokojowych stosunków..

Integracja polega więc na budowaniu w miarę jednolitej nowej całości z istniejących już elementów.Proces integracji europejskiej trwa od kilkudziesięciu lat.

Przypominano o wspólnych korzeniach kontynentu, co było punktem wyjścia rozważań o integracji.Proces integracji europejskiej Proces integracji europejskiej Podział Europy na dwa bloki wojskowe wiązał się nie tylko z procesem kształtowania się między nimi r wnowagi strategicznej, lecz i z formowaniem się specyficznych struktur w ich ramach, w kt rych ukształtowały się dwie formy integracji subregionalnej.Proces integracji europejskiej Podział Europy na dwa bloki wojskowe wiązał się nie tylko z procesem kształtowania się między nimi równowagi strategicznej, lecz i z formowaniem się specyficznych struktur w ich ramach, w których ukształtowały się dwie formy integracji subregionalnej.Na cztery lata wszelkie procesy integracyjne zostały zahamowane.. Termin "integracja" pochodzi od łać.. 25 czerwca 2004.. (łączenie sił i zasobów ).Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. Traktat paryski wszedł w życie 23 lipca 1952 roku i został zawarty na 50 lat.. Referat został przygotowany po odbyciu szkolenia przygotowującego do prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej, w jakim uczestniczył nauczyciel - bibliotekarz z Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku, w dniach 21 maja do 24 maja 2001 roku.Szkolenie certyfikujące przeprowadzone zostało przez Fundację Edukacji ..

Proces integracji europejskiej oznacza, z˙e w latach 2000-2006 najwie˛ksze transfery finansowe ze strony Unii Europejskiej na rzecz Polski zostana˛ prze-znaczone w dziedzinie polityki regionalnej.

Wspólnoty europejskie powstały w latach '50 w celu zacieśnienia współpracy między sześcioma państwami Europy Zachodniej, aż do ostatniego rozszerzenia w maju 2004r., od kiedy Wspólnoty funcjonują w składzie 25 państw.. Rada zbiera się przeważnie 2 do 4 razy w roku, a jej spotkania trwają zwykle dwa dni.. Przemiany w skali globalnej, które wystąpiły w latach 1850 - 1950 były niekorzystne dla krajów zachodnioeuropejskich i zepchnęły je w rezultacie na pozycje drugorzędne.. Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie w 1952 Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.Przewodniczącym Rady Europejskiej jest przedstawiciel państwa, które sprawuje w danym momencie przewodnictwo w Unii Europejskiej, a zatem kadencja trwa pół roku.. .Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej.. Pierwszym przewodniczacym tego organu był Jean Monnet.. Jednak powojenny układ sił w Europie sprzyjał powstawaniu różnorodnych koncepcji zjednoczeniowych.. Art. 2 traktatu stanowił, że głównym celemGeneral Agreement on Tariffs and Trade GATT), czy też Światowej Organizacji Handlu (ang. World Trade Organisation WTO)..

Coraz większego znaczenia nabierała więc idea konsolidacji europejskiej.Integracja europejska była odpowiedzią państw Europy Zachodniej na tę sytuację - dążyły one do odzyskania dawnej pozycji międzynarodowej.

Ambicje polityków europejskich są bardzo duże.Korzyści o zagrożenia dla Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej.. słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie.. Pomysły na zjednoczenie pojawiały się także w propozycjach pisarzy i publicystów w różnych okresach historycznych.. A. Pacześniak, M.Klimowicz, OTO, Wrocław 2014Po upadku komunizmu w 1989 roku przed Europą pojawiła się niepowtarzalna okazja do prawdziwego scalenia kontynentu.. Trzeba dostosować przepisy funkcjonujące w państwie do wymogów unijnych, dotyczy to wydatkowania, inwestycji, ale także wielu innych spraw, dlatego cały proces jest dość długotrwały.Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu niebezpieczeństw.. Po doświadczeniu dwóch wojen światowych politycy europejscy zrozumieli, że dalszy konflikt między państwami nie ma sensu.Początek integracji europejskiej a) integracja małych paostw - 1948 - elgia, Holandia, Luksemburg zawarły unię celną - powstał Benelux b) 1949 r. - powstanie Rady Europy - organizacja europejska, która znacznie przyczyniła się do integracji europejskiej.. Procedura konsultacji jest dość prostą procedurą, ograniczającą się wyłącznie do jednego czytania.Sprawne państwo a członkostwo w procesie integracji europejskiej 97 - umacnianie systemu monitorowania procesu decyzyjnego w Unii przez parlamenty narodowe na linii: proces decyzyjny w UE - parlament narodowy - rząd państwa członkowskiego6.. Przybiera różne formy, przebiega wolniej lub szybciej, ma zwolenników i przeciwników, ma aktorów głównych i statystów, ale co najważniejsze, ciągle się rozwija i czy chcemy tego, czy też nie, jesteśmy w niego zaangażowani i od nas zależy, w jakim stopniu będziemy w nim uczestniczyć.6.Proces integracji europejskiej a globalizacja.. Miejscem spotkań członków Rady Europejskiej jest Bruksela.konkurencji rynkowej.. Ukształtowały, zatem wspólne polityki w takich obszarach, jak: rolnictwo, ochrona środowiska naturalnego, energetyka, transport, handel sprawy konsumenckie, polityka konkurencji czy nawet kultura.Przede wszystkim etapy integracji europejskiej obejmują takie sfery jak gospodarka czy przede wszystkim finanse.. I tak w1 listopada 1993 roku na mocy Traktatu z Maastricht do życia powołana został Unia Europejska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt