Charakterystyka wychowawcza klasy 2

Pobierz

Wprowadzenie do problemu 3 3.. Quiz DZIEŃ ZIEMI Teleturniej.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.2 Opanowujemy negatywne emocje Uczeń potrafi opanować złość i gniew w sytuacjach konfliktowych, samodzielnie nie wymierza sprawiedliwości, pokojowo rozwiązuje konflikty i wyjaśnia nieporozumienia bez stosowania agresji i przemocy, potrafi przyznać się do winy, umie ponosić konsekwencje swoich czynów, potrafiDziewczyny są bardziej ambitne i zależy im na zdobywaniu dobrych ocen, natomiast chłopców satysfakcjonują wyniki przeciętne lub niskie.. Problematyka ewaluacji (pytania kluczowe, kryteria) 4 5.. Po prezentacji prawidłowo zachowującej się klasy wyostrzają się .. Wewnątrz klasy nie ma konfliktów, ale zauważa się funkcjonowanie małych grupek, które wolą współpracować w swoim obrębie.Klasa IIa.. 10 uczniów uzyskało średnią ocen poniżej 3,0 ( 2,8, 2,4, 2,4, 2,0 2,8, 2,5, 2,6, 2,4, 2,0, 2,5, 2,1), co dało w efekcie najsłabszy wynik na poziomie klas gimnazjalnych.Wniosek : uczniowie klasy II d muszą popracować nad swoim .. Jesteśmy klasą, która uczy się nie źle.. Nasz zespół klasowy.. Działania wychowawcze -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, Okres realizacji 2.Komunikowanie się z rówieśnikami i dorosłymi.. Wychowanie to powinno uwzgl ędnia ć dojrzało ść dziecka, a tak Ŝe wolno ść jego su- mienia i wyznania oraz jego przekonania..

Klasa 5 Lekcja wychowawcza.

5. szczególne osiągnięcia - wpis na świadectwo: uczniowie sprawiający trudności wychowawcze, podjęte działania: zorganizowane wycieczki i imprezy klasowe .2. zachowania negatywne klasy II d.Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 lekcja wychowawcza.. Pojawiają się one w miarę zżywania się uczniów, rozszerzania .Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym: .. Działania podjęte na rzecz klasy, w tym współpraca z rodzicami .Wychowawcza rola szkoły (kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne) Spis treści: 1.. Chętnie zdobywamy nowe wiadomości i umiejętności.. Klasa IIa to przesympatyczny zespół 10 dziewczynek i 9 chłopców.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.PLAN WYCHOWAWCZY KLASY I NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014.. Jesteśmy śmiali, uczynni i zdyscyplinowani.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Charakterystyka próby badawczej 5 7.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Wojska Polskiego 130, 42-200 Cz ęstochowa tel.. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: .. Dzieje się tutaj bardzo wiele śmiesznych, dziwnych, czasem nawet i tragicznych sytuacji.. Program Edukacji Wczesnoszkolnej I etapu dla klas 1 - 3, Nowa Era, Warszawa 2003..

Oto krótka charakterystyka tych zjawisk.

Wstęp - przebieg ewaluacji 3 2.. Uzasadnienie ocen niedostatecznych.. Program Nauczania Zintegrowanego w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej, Juka, Warszawa 1999.2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie.. Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Dorośli Liceum rewalidacja lekcja wychowawcza Polski.. Aż dziesięcioro uczniów z naszej klasy zostało wyróżnionych za wyniki w nauce.Charakterystyka klasy (ogólna informacja, występujące problemy wychowawcze, działania podjęte w celu ich wyeliminowania, współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, formy pomocy materialnej przyznawanej uczniom, zaangażowanie uczniów w życie szkoły - proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz rodzaj działalności, którą się .Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Bardziej szczegółowoW każdym razie na pierwsze półrocze klasy drugiej ( średnia ocen klasy 3,3) było 19 ocen niedostatecznych i 89 ocen dopuszczających.. Lubimy spędzać ze sobą czas.. Nauczyciele w zakresie wychowania pełni ą funkcj ę wspomagaj ącą rodzin ę..

całej klasy.

B. Jasińska, I. Jóźwik: Szkolny System Oceniania, klasy 1 - 3, Juka, War-szawa 2000.. Dzieci właściwie zachowują się przy stole, pełnią dyżury.Wychowawca powinien również prowadzić pewnego rodzaju notatnik, w którym powinien na bieżąco umieszczać informację dotyczące następujących zagadnień: stan i warunki życia klasy, wytyczne i zamierzenia wychowawcze, nauka szkolna, kierunki zorganizowanej działalności klasy, koordynacja pracy wychowawczej, sytuacja wychowawcza w klasie.Ogólna charakterystyka osiągnięć edukacyjnych uczniów: Najlepsze wyniki nauczania osiągnęli: .. programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji .Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 al.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Rodzice maj ą prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.. Kształtowanie czynności samoobsługowych: Dzieci sprawnie wykonują czynności samoobsługowe w łazience, szczotkują zęby po obiedzie, doskonalą umiejętności rozbierania się i ubierania..

Opis wyników i ich ...Projekty dla Ciebie i Twojej klasy.

Wniosek : klasa nie zgadza się aby kilkoro uczniów rzutowało na opinię .. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie wykonując poszczególne zadania i ćwiczenia.Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013.. Cechuje nas obowiązkowość i pracowitość.. Klasa naszym miejscem pracy 3.. Szkoła winna zapewnia ć ka Ŝdemu uczniowi warunki niezb ędne do .O mojej klasie można powiedzieć i napisać bardzo dużo, chodzi mi o klasę 3f Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie.. Proces wychowania towarzyszy nam przez całe życie i dotyczy całego społeczeństwa - z początku jesteśmy wychowankami, by potem stać się wychowawcami, jednocześnie ulegając nadal wszelkiego rodzaju wpływom wychowawczym.Problemy wychowawcze klasy.. Uniwersytet Dzieci w Klasie to nie tylko scenariusze lekcji, ale także bezpłatne projekty edukacyjne, które zrealizujesz z uczniami z klas I-VIII przez cały rok szkolny!. -stosowanie form i zwrotów grzecznościowych, -zasady kulturalnego komunikowania .Charakterystyka procesu wychowania.. PLAN WYCHOWAWCZY KLASY I NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Lp.. jakim jesteś autem?. Uczniowie klasy 3f maja duże poczucie humoru, co często kończy się punktami minusowymi.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Metody i narzędzia ewaluacji 5 6.. Cele grupowe to takie stany rzeczy, pożądane przez ogół uczniów, do których klasa zmierza w swej działalności i które pobudzają uczniów do wspólnego działania.. Uczeń taki jak ………………… jest bardzo zdolnym, ale przejawia trudności w relacjach z rówieśnikami, posiada duże problemy związane z empatią.2.. Szalone wyzwanie:-) Losowe karty.Dzieci uczęszczające do tej klasy są bardzo żywe, często są problemy z okiełznaniem grupy.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4Do klasy III szkoły podstawowej uczęszcza 1 wychowanka, do klasy I gimnazjum 1 wychowanka, do klasy III gimnazjum 7 wychowanek, do klasy I zasadniczej szkoły zawodowej 2 wychowanki, do klasy .Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie 4 latków obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolneg… Czytaj więcejdane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/ Frekwencja ilość opuszczonych godzin w klasieKlasa jako grupa społeczno - wychowawcza i jej specyfika .. Nauka to nasz obowiązek i przyjemność .. Zadania Sposoby realizacji Spodziewane efekty Termin 1. zachowaniem na zajęciach.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt