Subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Pobierz

Podpowiadamy, jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. 7) pedagogika specjalna - inaczej nazywana oligofrenopedagogiką - zajmuje się osobami upośledzonymiWiesław Andrukowicz Uniwersytet Szczeciński Bogusław Śliwerski (red.), Pedagogika, tom 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, Gdańsk 2010, ss.. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania, a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.W skład pedagogiki specjalnej wchodzą następujące subdyscypliny: Logopedia — obejmująca teorię i praktykę rehabilitacji mowy; Oligofrenopedagogika — traktująca o teoretycznych i metodycznych aspek¬tach kształcenia osób upośledzonych umysłowo; Pedagogika korekcyjna — zajmująca się badaniami i terapią dzieci z mikrozaburzeniami rozwojowymi; Pedagogika resocjalizacyjna — obejmująca teoretyczne i metodyczne za¬gadnienia postępowania resocjalizacyjnego Pedagogika .W skład pedagogiki specjalnej wchodzą następujące subdyscypliny: Logopedia — obejmująca teorię i praktykę rehabilitacji mowy; Oligofrenopedagogika — traktująca o teoretycznych i metodycznych aspektach kształcenia osób upośledzonych umysłowo; Pedagogika korekcyjna — zajmująca się badaniami i terapią dzieciJest nauką, która zajmuje się środowiskowymi uwarunkowaniami, procesami oraz wpływem człowieka na zmianę i przeobrażanie tych procesów..

Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej.

resocjalizacyjna (zajmuje się osobami niedostosowanymi społecznie)Aktualnie funkcjonującymi subdycsyplinami pedagogiki specjalnej są wg.. J. Pańczyka: -logopedia-obejmująca teorię i praktykę rehabilitacji mowy.. 4) pedagogika resocjalizacyjna - nauka zajmująca się wychowaniem osób odstających od normy.. Ogół wpływów na jednostki lub grupy sprzyjających rozwojowi, aby w jak2) pedagogika zdrowotna.. Podstawy pedagogiki specjalnej - poj ęcia, przedmiot, zakres i subdyscypliny.. "pedagogika specjalna" , najczęściej zawężanego do problematyki upośledzenia umysłowego oraz wprowadził termin "dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".. Kryterium wieku( człowiek jako istota .Pojęcie pedagogiki, subdyscypliny, działy.. przez Helenę Radlińską.. Opiekuńcza: Zajmuje się opieką i wychowaniem osób, które nie są z stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb.. W 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im.. Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej 59 Stosunek społeczeństw do osób niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów 59 Tradycje .w pogłębionym zakresie zna źródła pedagogiki specjalnej w systemie nauk i jej przedmiotowe i metodologiczne powiazania z naukami filozoficznymi, humanistycznymi, społecznymi i medycznymi, a także subdyscypliny pedagogiki specjalnej oraz usystematyzowaną terminologię w tym zakresie;Pedagogika współczesna na Zachodzie..

Wyrosła z pedagogiki i medycyny.

B. Markowskiego w Kielcach, ul. Peryferyjna 15, 25 -562 Kielce tel./fax 41 362 60 27, 41 262 05 43, , [email protected] .. Pedagogika pojawiła się w drugiej połowie XIX w jako dyscyplina naukowa.. Pedagogika specjalna: Pedagogika specjalna jest nauką szczegółową pedagogiki, a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób niedostosowanych.Pedagogika specjalna - dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne.. Pedagogika specjalna - jej przedmiot i cele w ujęciu różnych autorów.. korekcyjna (badania dzieci z mikrouszkodzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dysgrafia, zespół ADHD) ped.. Kategorie, problemy, subdyscypliny .Pedagogika specjalna i jej subdyscypliny Pedagogika specjalna to dyscyplina naukowa, która jest teorią i praktyką: edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji osób odbiegających od normy psychofizycznej.. Pedagogika specjalna jest odrębnym działem pedagogiki ogólnej.. Stworzona pod koniec lat 30 XX wieku.. U nas znajdziecie wiele pomysłów i inspiracji do pracy.pedagogice specjalnej Edukacja - ogół potrzebnych doświadczeń, znaczących dla kształtowania się kompetencji i tożsamości człowieka lub ogół jego interakcji zw. światem życia, znaczącym dla optymalnego rozwoju osobowości..

Podmiotem pedagogiki specjalnej są osoby z uwagi na: 1.

Paradygmatyczne zmiany w pedagogice specjalnej - tradycyjne i nowe podejście do człowieka zeSystematyka w pedagogice specjalnej 37 Przegląd dotychczasowych stanowisk 37 Współcześnie wyróżniane subdyscypliny pedagogiki specjalnej 42 Zapamiętaj 57 Poćwicz 57 Przeczytaj 58 Rozdział 3. systemu kreowania "nowego człowieka", a tym samym krytyka stereotypu pedagogiki jako nauki stosowanej mającej dostarczać przede wszystkim wiedzy instrumentalnej (pedagogiki jako pedagogii); 2) przezwyciężanie .Joanna Głodkowska, Kasper Sipowicz, Iwona Patejuk-Mazurek (red.) - Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich.. 5) pedagogika wojskowa.. resocjalizacyjna (zajmuje się osobami niedostosowanymi społecznie)Subdyscypliny pedagogiki specjalnej: logopedia (terapia, rehabilitacja mowy) oligofrenopedagogika (pedagogika osób z upośledzeniem umysłowym) ped.. Specjalna: Zajmuje się zagadnieniami związanymi z opieką, wychowaniem i kształceniem osób wykazujących pewnego rodzaju .PEDAGOGIKA OGÓLNA dr Stanisław Kowalski Wyższa Szkoła Handlowa im..

Klasyfikacje osób z niepełnosprawnością i subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

Jako nauka o wychowaniu zaczęła się wyłaniać z filozofii wychowania i filozofii człowieka.Pedagogika specjalna i jej subdyscypliny.. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej: logopedia (terapia, rehabilitacja mowy) oligofrenopedagogika (pedagogika osób z upośledzeniem umysłowym) ped.. 6) pedagogika pracy.. PEDAGOGIKA OGÓLNA - obejmuje historię wychowania i myśli pedagogicznej, dydaktykę i teorię wychowania.. Zakłada, że człowiek jest istotą aktywną zmieniającą swoje środowisko.. 3) pedagogika rodziny - nauka zajmująca się funkcjonowaniem rodziny.. Jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.pedagogika resocjalizacyjna jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej.. W tej szerokiej kategorii miały się znaleźć wszystkie dzieci, które nie potrafią podołać wymaganiom programu nauczania,SUBDYSCYPLINY PEDAGOGIKI - CHARAKTERYSTYKA.. Kształcenie w zakresie podstaw pedagogiki specjalnej Tre ści kształcenia: Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej.. Rozwój pedagogiki zachodniej cechowało: 1) przezwyciężanie myślenia inspirowanego utopiami i ideologiami, oczekujących np. nauk.. persja egipt li otaczani podziwem, jednostki wybraneJesteśmy nowoczesnym portalem pedagogicznym, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.. Subdyscyplina ta wyrosła z socjologii wychowania.. Skupia się na teorii i praktyce nauczania, wychowania i rehabilitacji osób z odchyleniami od normy( poniżej normy oraz powyżej normy).. 515 Pierwsze zdanie bywa zazwyczaj zapamiętane, a przynajmniej prze-Pedagogika - zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych.Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.OMÓWIĆ SUBDYSCYPLINY PEDAGOGIKI ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt