Wypisz 4 czynniki mutagenne

Pobierz

Wypełnij kartę pracy i wyślij we wtorek (03.11) na adres: KARTA PRACY -MUTACJE 1.3) Mutacje genomowe polegają na zmianie liczby chromosomów wskutek zakłóceń w procesach podziału jądra komórkowego i prowadzą do powstania aneuploidów o zmienionej liczbie pojedynczych chromosomów lub poliploidów o zmienionej liczbie genomów (autopoliploidalność, allopoliploidalność).. Mutacje genowe zachodzą w pojedynczych genach i polegają na zmianach sekwencji nukleotydów w DNA.. 7) dimetylortęć (to prawdziwe paskudztwo) jak sobie więce przypomnę to dodam.Mutacje genomowe zmieniają właściwą (euploidalną) liczbę chromosomów; są skutkiem zaburzeń w rozchodzeniu się chromosomów homologicznych w czasie mejozy lub zwielokrotnienia całego garnituru chromosomalnego.. Oblicz b 1.Do fizycznych czynników mutagennych zaliczamy: promieniowanie jonizujące - promieniowanie jonizujące przechodząc przez środowisko powoduje wybijanie elektronów z atomów czy cząsteczek, które napotyka na swojej drodze.. Promieniowanie UV - przez nie pirymidyny z jednego łańcucha polinukleotydowego łączą się ze sobą i powstają dimery (najczęściej tymidynowe) utrudniające odczyt DNA 6.. Answerwyrazy dodatnie.. Wypisz choroby genetyczne spowodowane mutacjami i scharakteryzuj wybraną.. Szukaj.. Podobne zadania i testy Biorąc pod uwagę .1 Co to są mutacje 2 Czynniki mutagenne , rodzaje podaj przykład 3 Mutacje genowe ( punktowe ) rodzaje podaj 4 mutacje chromosowe strukturalne na czym polegają 5 Mutacje chromosowe liczbowe i podaj przykład genetyczny..

Czynniki rakotwórcze i mutagenne.

W produktach spożywczych a) celulozy b) skrobi c) glikogenu d) tłuszczów 5.Wskaż w utworach Jana Kochanowskiego nawiązania do filozofii stoickiej (stoicyzm).. Najważniejsze z nich: mutageny chemiczne: niektóre kwasy (np. kwas azotawy) aminy (np. anilina) pestycydy.. Wymień w punktach przykłady roślin przemysłowych włóknodajnych.. Najważniejsze z nich to ochratoksyna A .a ja dodam jeszcze inne czynniki: 1) benzen ( a właściwie jego diwodoronadtlenkowa pochodna powstająca pod wpływem peroksydazy) 2) formaldehyd.. 1 0 05.05.2013 o 11:06 rozwiązań: 1.. 3.Rowerzysta zjeżdżający z górki bez kręcenia pedałami 4.Pociąg na prostym odcinku toru, któremu towarzyszy równomierny stukot kół.. Należą do nich m.in. związki o działaniu kancerogennym, takie jak na przykład: anilina i inne aminy, węglowodory aromatyczne (np. benzen), pestycydy, w tym stosowane kiedyś powszechnie DDT,Czynniki wywołujące mutacje to tak zwane mutageny.. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.. Termin mutacja wprowadził H. de Vries w 1901 roku.. Są to przykłady promieniowania jonizującego.. niektóre trujące środki bojowe ( iperyt jako czynnik alkilujący DNA)zad 1. wymień cztery czynniki mutagenne zad 2. obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpiszcie literę"p" a obok fałszywych"f" []mutacje spontaniczne powstają bez udziału czynników zewnętrznych []mutacje genowe mogą być wynikiem błędu powstałego podczas replikacji []mutacje genowe mają większy wpływ na funkcjonowanie komórek diploidalnych …4..

Strefa ...Wymień trzy takie czynniki, które mogą powodować zmiany nowotworowe w komórkach człowieka.

Skutki mutacji Mogą być w ogóle niezauważalne (widzimy je w szczegółowych badaniach)Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania.. Powstające w ten sposób jony mogą dawać początek różnym reakcjom chemicznym.The czynniki mutagenne, zwane także mutagenami, to cząsteczki o różnym charakterze, które powodują zmiany w zasadach, które są częścią łańcuchów DNA.. Za pomocą jodyny (lub pły … nu Lugola, zawierającego jod) możemy wykazać obecność.. Jest to grupa związków toksycznych, będąca metabolicznymi produktami pleśni głównie z rodzajów: Penicillium, Fusarium i Aspergillus.. • Z kolei czynniki uciążliwe działają wolniej, powodują pogorszenie samopoczucia, znużenie, zmęczenie, przekładające się w dłuższej perspektywie na zwiększone ryzyko wypadków lub pogorszenie stanu zdrowia.Czynniki te dzielimy na cztery podstawowe typy: 1.. Wyznaczyć: k) przedziały monotoniczności.. Mutagenami mogą być na przykład promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, promieniowanie kosmiczne, lub promieniowanie UV.. 2.Startujący samolot.. Suma wszystkich wyrazów ciągu (a n) jest równa sumie dwudziestu pięciu początkowych.. Wysoka temperatura - wpływ na tempo i pracę enzymów uczestniczących w replikacjiMutacje zmieniają informację genetyczną; mogą zachodzić spontanicznie jako błędy kopiowania DNA albo mogą być wywoływane przez różne czynniki mutagenne..

Wymień cztery czynniki mutagenne.Czynniki wywołujące mutacje mogą uszkadzać DNA lub całe chromosomy i nazywane są mutagenami.

Dana jest funkcja kwadratowa określona wzorem f (x)=x^2-2x-3.. W ten sposób obecność tych środków wzmacnia szybkość mutacji w materiale genetycznym.. Promieniowanie jonizujące (X, gamma) - rozrywa składniki DNA 5.. Mutagen ( łac. dokonujący zmiany) - czynnik wywołujący mutacje, czyli zmieniający materiał genetyczny .. 1.Człowiek wjeżdżający schodami ruchomymi.. Istnieją też czynniki chemiczne, powodujące powstanie mutacji.Czynniki mutagenne: - promieniowanie jonizujące oraz nadfioletowe - czynniki chemiczne wpływające na DNA lub proces replikacji DNA - kwas azotowy III - HNO2, który powoduje dezaminację (usuwa grupy NH2) zasad azotowych co prowadzi do zmiany zasad cytozyny na uracyl, itp. - związki alkilujące (związki mające grupy alikilowe) np. pochodne iperytuWskaż sytuacje, w których ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.. 5.Jadąca winda 6.Jabłko spadające z drzewa.. Mutacje chromosomowe to zmiany liczby lub struktury chromosomów.1-Czynniki mutagenne: - promieniowanie jonizujące oraz nadfioletowe - czynniki chemiczne wpływające na DNA lub proces replikacji DNA - kwas azotowy III - HNO2, który powoduje dezaminację (usuwa grupy NH2) zasad azotowych co prowadzi do zmiany zasad cytozyny na uracyl, itp. - związki alkilujące (związki mające grupy alikilowe) np. pochodne iperytu - analogi zasad np. 5 bromouracyl .Skutki mutacji (nowotwory, choroby genetyczne) 4..

Chemiczne czynniki mutagenne to substancje, które dostając się do organizmu i wchodząc w reakcje chemiczne, powodują zmianę budowy DNA w niektórych odcinkach.

Czynniki fizyczne - hałas (ustalony i nieustalony, hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy), - mikroklimat (zimny, gorący), - promieniowanie optyczne (widzialne, podczerwone i ultrafioletowe), - promieniowanie jonizujące, - promieniowanie laserowe,Grupa 4 zagrożenia.. Znaczenie poradnictwa genetycznego i badań prenatalnych.. Czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne.. 1 ocena Najlepsza odp: 100%.. REKLAMA Do czynników mutagennych, czyli mogących wywołać mutacje, zalicza się:Przyjrzyjmy się nieco bliżej najlepiej poznanym związkom rakotwórczym, powszechnie występującym w spożywanej przez nas żywności.. Proces ten nazywamy jonizacją.. kolejnych wyrazów ciągu (b n).. ;))Mutacje zachodzą samoczynnie bądź też jako skutek działalności człowieka (tzw. mutacje indukowane), stają się źródłem dużych bądź niewielkich zmian w fenotypie organizmu.. Szukaj.. Mutageny mogą działać przez całe życie i dlatego mutacje mogą powstawać zarówno w gamecie, zygocie, embrionie, u płodu, dziecka jak i u osoby dorosłej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt